STATUT CHĘCIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej CHUTW, jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001r., poz. 855 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).
 3. Niniejszego Statutu. 

§ 3

 1. Siedzibą CHUTW jest miasto Chęciny.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. CHUTW współpracuje z wyższymi uczelniami,  placówkami kulturalno – oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi.

§ 5

 1. CHUTW prowadzi działalność  opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników.

§ 6

 1. CHUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych

w przepisach szczegółowych.

 1. CHUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych seminariach.
 2.  

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 7

CHUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 8

Celem CHUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw, a w szczególności w tym: naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu, polegającej na:

 1. Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii, a także nauk o ziemi
  i wszechświecie,
 2. propagowanie i popieranie  różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
   i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia,  
 3. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi
   i kontaktów osobistych między mieszkańcami gminy, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym  pokoleniem,
 4. udzielaniu pomocy charytatywnej oraz dążenie do podniesienia poziomu życia ludzi starszych w tym również osób niepełnosprawnych,
 5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
 6. wspieraniu idei wolontariatu,
 7. włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
 8. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 9. wspieranie członków CHUTW w działalności społecznej,
 10. inne o podobnym charakterze.

§  9

Cele, o których mowa w § 8, CHUTW realizuje przez:

 1. organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, klubów dyskusyjnych, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
 2. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku chęcińskim, świętokrzyskim, regionie, Polsce i na świecie,
 3. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych
 4. prace w zespołach i sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów
   i członków zgodnie z potrzebami,
 5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi instytucjami samorządowymi,  organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu  i sektorem gospodarczym, a także z osobami o uznanym autorytecie,
 6. prowadzenie działalności  samopomocowej i dobroczynnej,
 7. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji
  i fundacji w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

 

 

§ 10

Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach- prowadzić działalność gospodarczą, także przez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych  służy wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkowie CHUTW  dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

§ 12

Członkiem zwyczajnym CHUTW, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów CHUTW i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do CHUTW oraz będzie opłacał składkę roczną i respektował cele statutowe stowarzyszenia.

 1. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym oraz osoby niepełnosprawne.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych
   i lokalowych CHUTW.
   

§ 13

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która uznaje cele statutowe CHUTW
i zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna może działać
w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność, uprawnienia do czynności prawnych.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni  mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz stowarzyszenia,
 2. zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności CHUTW,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności CHUTW,

 

 

 

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i urządzeń CHUTW po uzgodnieniu z Zarządem,
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności CHUTW.
 3. brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach statutowych władz CHUTW

 

§ 16

Członkowie zwyczajni CHUTW są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów CHUTW,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz CHUTW,
 3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską oraz przestrzegać zasad lojalności wobec władz CHUTW,
 4. przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości oraz pomocy koleżeńskiej.

 

§ 17

Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz CHUTW.

§ 18

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z CHUTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,
 2. skreślenie z listy z powodu nieopłacenia składki,
 3. wskutek śmierci członka.

 

§ 19

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. zaprzestanie działalności wspierającej,
 2. utratę osobowości prawnej,
 3. wskutek śmierci członka.

 

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE  CHUTW

§ 20

 1. Organami CHUTW są  
  a) Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem, 
  b) Zarząd, 
  c) Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Kadencja władz trwa 3 lata, licząc od dnia wyboru.
 2. Wybór wszystkich organów odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów CHUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

 

 

 

 

§ 22

Najwyższym organem CHUTW jest Walne Zebranie, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze.
 2. O porządku i terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację
  w programie zajęć, podając jego termin i miejsce obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
  a)  z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały, 
  b)  na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
  c)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków CHUTW.
 4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 5. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.
 6. Nadzwyczajne  Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. proponowanie i uchwalanie kierunków działalności CHUTW,
 2. powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej .
 7. podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
 9. uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,
 10. uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków,
 11. uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania,
 12. uchwalanie zmian w statucie,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania CHUTW.

 

 

§ 24

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie CHUTW,
 2. z głosem doradczym: członkowie wspierający oraz osoby zaproszone.

§ 25

 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania CHUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu.
 4. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

 

§ 26

 1. Zarząd CHUTW wybierany jest przez Walne Zebranie.
 2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 10 osób.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa,  wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Pozostałe osoby są członkami Zarządu.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu CHUTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
 6. Do reprezentowania CHUTW, do ważności oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym między innymi do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest:  
  a)  prezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie, albo
  b)  wiceprezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie
 7. Członkowie Zarządu CHUTW nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§ 27

Do zakresu działania Zarządu CHUTW należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 2. ustalanie planów działalności i budżetu CHUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walnym Zebraniu,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania,
 4. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności CHUTW,
 5. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. powoływanie biura CHUTW i ustalanie zakresu jego działalności,
 7. podejmowaniu uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających CHUTW oraz
  o wygaśnięciu członkostwa,
 8. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
 9. zarządzanie majątkiem CHUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami CHUTW,
 10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych CHUTW.
 11. zatrudnianie w razie konieczności pracowników,
 12. podjęcie decyzji w zakresie zarejestrowania działalności pożytku publicznego,
 13. podjęcie decyzji w zakresie zarejestrowania i organizowania działalności gospodarczej,
 14. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku opłacania składek członkowskich,
 15. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, niezależnie od sprawozdań przedstawionych na Walnym Zebraniu i ogłaszanie ich do publicznej  wiadomości w taki sposób, aby zainteresowane podmioty mogły się z nimi zapoznać.

 

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu,
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.
   

§ 29

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a)  nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b)  nie byli skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz CHUTW.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu wyborów uzupełniających.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami, opłacania składek członkowskich,
 2. przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
 5. przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie.

 

§ 31

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK CHĘCIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§ 32

1.       Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności,
c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
d) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 f) wpływy z działalności statutowej CHUTW, dochody z majątku CHUTW, dochody
z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

g) dochody z ewentualnej działalności gospodarczej

 

2.       Majątek CHUTW mogą stanowić nieruchomości , ruchomości i fundusze.

 1. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie CHUTW albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
 3. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby CHUTW, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto CHUTW.

 

§ 33

 1. Składki członkowskie winny być wpłacane za rok z góry do końca pierwszego miesiąca w każdym roku akademickim. W uzasadnionych przypadkach składki mogą być wpłacane w dwóch ratach. Pierwsza do końca pierwszego miesiąca roku akademickiego, druga do końca pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.
 2. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu 30 dni od daty przyjęcia na członka.

 

§ 34

CHUTW może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach służącą zdobyciu dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych.

 

§ 35

 1. Gospodarkę finansową CHUTW prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zabrania się:  
  a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem CHUTW w stosunku do jego członków, członków organów CHUTW, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane  dalej „osobami  bliskimi”,
  b)  przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów CHUTW, pracowników oraz ich  osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  c)  wykorzystywania majątku CHUTW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu CHUTW,
  d)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie CHUTW, członkowie organów CHUTW, pracownicy oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie zgodnie z § 25 niniejszego Statutu.
 2. Rozwiązanie CHUTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 3. W przypadku rozwiązania CHUTW Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku
   i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku CHUTW.

 

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

Statut ma moc obowiązującą od chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.