STATUT CHĘCIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej CHUTW, jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001r., poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Niniejszego Statutu.§ 3

Siedzibą CHUTW jest miasto Chęciny.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

CHUTW współpracuje z wyższymi uczelniami, placówkami kulturalno – oświatowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi.

§ 5

CHUTW prowadzi działalność opartą na pracy społecznej swoich członków.

Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników.

§ 6

CHUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych

w przepisach szczegółowych.

CHUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych seminariach.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7

CHUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 8

Celem CHUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw, a w szczególności w tym: naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu, polegającej na:

Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii, a także nauk o ziemi
i wszechświecie,

propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia,

podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami gminy, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym pokoleniem,

udzielaniu pomocy charytatywnej oraz dążenie do podniesienia poziomu życia ludzi starszych w tym również osób niepełnosprawnych,

aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,

wspieraniu idei wolontariatu,

włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej

prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,

wspieranie członków CHUTW w działalności społecznej,

inne o podobnym charakterze.

§ 9

Cele, o których mowa w § 8, CHUTW realizuje przez:

organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, klubów dyskusyjnych, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,

spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku chęcińskim, świętokrzyskim, regionie, Polsce i na świecie,

prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych

prace w zespołach i sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów
i członków zgodnie z potrzebami,

współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, a także z osobami o uznanym autorytecie,

prowadzenie działalności samopomocowej i dobroczynnej,

występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji
i fundacji w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach- prowadzić działalność gospodarczą, także przez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych służy wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie CHUTW dzielą się na:

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych

§ 12

Członkiem zwyczajnym CHUTW, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów CHUTW i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do CHUTW oraz będzie opłacał składkę roczną i respektował cele statutowe stowarzyszenia.

W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym oraz osoby niepełnosprawne.

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych
i lokalowych CHUTW.

§ 13

1.Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która uznaje cele statutowe CHUTW i zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna może działać
w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność, uprawnienia do czynności prawnych.

2.Członkiem honorowym , może być osoba fizyczna , która uznaje cele statutowe i wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia i nie musi być członkiem stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie CHUTW może mieć Prezesa Honorowego. Godność tą nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu CHUTW dla ustępującego prezesa, który wniósł wybitne zasługi dla stowarzyszenia.

 § 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

czynnego i biernego wyboru do władz stowarzyszenia,

zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności CHUTW,

zgłaszania wniosków dotyczących działalności CHUTW,

 § 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

korzystania z pomocy i urządzeń CHUTW po uzgodnieniu z Zarządem,

zgłaszania wniosków dotyczących działalności CHUTW.

brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach statutowych władz CHUTW

 § 16

Członkowie zwyczajni CHUTW są zobowiązani:

aktywnie uczestniczyć w realizacji celów CHUTW,

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz CHUTW,

regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską oraz przestrzegać zasad lojalności wobec władz CHUTW,

przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości oraz pomocy koleżeńskiej.

 § 17

Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz CHUTW.

§ 18

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

dobrowolne wystąpienie z CHUTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,

skreślenie z listy z powodu nieopłacenia składki,

wskutek śmierci członka.

 § 19

Członkostwo wspierające wygasa przez:

zaprzestanie działalności wspierającej,

utratę osobowości prawnej,

wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE CHUTW

§ 20

Organami CHUTW są: 
a) Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna

§ 21

Kadencja władz trwa 3 lata, licząc od dnia wyboru.

Wybór wszystkich organów odbywa się w głosowaniu tajnym.

Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów CHUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

 § 22

Najwyższym organem CHUTW jest Walne Zebranie, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze.

O porządku i terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i informację
w programie zajęć, podając jego termin i miejsce obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków CHUTW.

Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

proponowanie i uchwalanie kierunków działalności CHUTW,

powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,

wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej .

podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości,

podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,

uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,

uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków,

uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania,

uchwalanie zmian w statucie,

podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania CHUTW.

Podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu Członka honorowego i Prezesa honorowego.

§ 24

W Walnym Zebraniu udział biorą:

z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie CHUTW,

z głosem doradczym: członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.

§ 25

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania CHUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu.

Obrady Walnego Zebrania są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

 § 26

Zarząd CHUTW wybierany jest przez Walne Zebranie.

W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 10 osób.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Pozostałe osoby są członkami Zarządu.

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu CHUTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.

Do reprezentowania CHUTW, do ważności oświadczeń woli, we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym między innymi do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest:
a) prezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie, albo
b) wiceprezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie

Członkowie Zarządu CHUTW nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 § 27

Do zakresu działania Zarządu CHUTW należy:

realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

ustalanie planów działalności i budżetu CHUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Walnym Zebraniu,

zwoływanie Walnego Zebrania,

rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności CHUTW,

decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,

powoływanie biura CHUTW i ustalanie zakresu jego działalności,

podejmowaniu uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających CHUTW oraz
o wygaśnięciu członkostwa,

podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,

zarządzanie majątkiem CHUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami CHUTW,

uchwalanie regulaminów wewnętrznych CHUTW.

zatrudnianie w razie konieczności pracowników,

podjęcie decyzji w zakresie zarejestrowania działalności pożytku publicznego,

podjęcie decyzji w zakresie zarejestrowania i organizowania działalności gospodarczej,

w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku opłacania składek członkowskich,

sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, niezależnie od sprawozdań przedstawionych na Walnym Zebraniu i ogłaszanie ich do publicznej wiadomości w taki sposób, aby zainteresowane podmioty mogły się z nimi zapoznać.

§ 28

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu,

Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je Prezes i Sekretarz Zarządu.

§ 29

Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz CHUTW.

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych pod warunkiem, że liczba dokooptowanych nie przekroczy 1/3 członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu wyborów uzupełniających.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami, opłacania składek członkowskich,

przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie.

 § 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK CHĘCIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§ 32

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności,
c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
d) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
f) wpływy z działalności statutowej CHUTW, dochody z majątku CHUTW, dochody
z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

g) dochody z ewentualnej działalności gospodarczej

 Majątek CHUTW mogą stanowić nieruchomości , ruchomości i fundusze.

Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.

Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie CHUTW albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby CHUTW, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto CHUTW.

 § 33

Składki członkowskie winny być wpłacane za rok z góry do końca pierwszego miesiąca w każdym roku akademickim. W uzasadnionych przypadkach składki mogą być wpłacane w dwóch ratach. Pierwsza do końca pierwszego miesiąca roku akademickiego, druga do końca pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.

Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu 30 dni od daty przyjęcia na członka.

 § 34

CHUTW może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach służącą zdobyciu dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych.

 § 35

Gospodarkę finansową CHUTW prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem CHUTW w stosunku do jego członków, członków organów CHUTW, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów CHUTW, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku CHUTW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu CHUTW,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie CHUTW, członkowie organów CHUTW, pracownicy oraz osoby im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie zgodnie z § 25 niniejszego Statutu.

Rozwiązanie CHUTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

W przypadku rozwiązania CHUTW Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku
i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku CHUTW.

 ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37

 Statut ma moc obowiązującą od chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Chęcinach ul. Armii Krajowej 18 A, kod pocztowy: 26-060, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.41 315 10 97.

2. Administrator nie powołał IOD.

3.Dane osobowe przetwarzane będą w  celach niezbędnych do publikacji na stronie internetowej, broszurach informacyjnych, w kronice i w prasie, na podstawie Twojej zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

4.Dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5.Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6.Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

7.Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Zdjęcia mogą być przekazywane Gminie Chęciny, celem zamieszczenia na stronie internetowej lub w prasie, fotorelacji z wycieczek i organizowanych wydarzeń.

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

Lp. Data Temat wykładu Wykładowca
1 11.01. Wysiłkowe nietrzymanie moczu lek. med. Małgorzata Wojtczak Przychodnia Zdrowia
2 25.01. Wyjątkowo o godz. 17.00 Leczenie bólu przewlekłego a terapeutyczne branie leków lek. med. Katarzyna Bzymek Szpital w Czerwonej Górze; specjalista anesteziologa
3 08.02. Nadciśnienie tętnicze lek. med. Małgorzata Wojtczak Przychodnia Zdrowia
4 22.02. Pierwsza pomoc medyczna w sytuacjach nieprzewidzianych dr nauk med. Małgorzata Knap
5 08.03. Chirurgia w leczeniu człowieka lek. med. Bolesław Rylski Specjalista chirurgii ogólnei
6 30.03. Wyjątkowo w czwartek o godz. 16.00 Miagotanie przedsionków dr med. Piotr Wiśniewski specjalista kardiologa
7 05.04. Choroby onkologiczne dr Dariusz Kucharczyk
Przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2017 r.
8 26.04. Bóle kręgosłupa w aspekcie profilaktyki i samoleczenia dr Grzegorz Gałuszka
9 17.05. Współczesne zagrożenia dla osób dorosłych mgr Arieta Kempa
10 31.05. Łagodny przerost prostaty lek. med. Małgorzata Wojtczak Przychodnia Zdrowia

                                                                                             

                                                                                                                                 PROMOCJA ZDROWIA 2017/2018 ROK                                                                                                                            

    Lp

    Data

            Temat wykładu 

                       Wykładowca

   1

  12.10

  Zioła a zdrowie

 dr hab. Ewa Zaczek - Kucharska Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 w Kielcach

   2

  09.11

  Historia hirurgii

 lek. med. Andrzej Broniś - specjalista chirurg

   3

  14.12

  Bóle w klatce piersiowej, niekoniecznie zawał 

 dr nauk medycznych Marcin Syzdół

   4

  11.01

  Współczesne zagrożenia dla dorosłych

 mgr Arleta Kempa

   5

  08.02

  Leczenie bólu przewlekłego a terapeutyczne branie leków

 lek. med. Katarzyna Bzymek,szpital w Czerwonej Górze, specjalista  anestezjolog

   6

  08.03

  Pierwsza pomoc przedmedyczna

 Grzegorz Papka, Hubert Szczechla - ratownicy medyczni

   7

  12.04

  Przerost prostaty

 lek. med. Małgorzata Wojtczak

   8

  10.05

  Choroby płucne

 lek. med. Youssef Sleiman - Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala   Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

   9

  14.06

  Rak szyjki macicy i jajnika

 mgr Ida Karpińska, Organizacja na rzecz walki z rakiem "Kwiat Kobiecości"

Starosta - kol. Zdzisława Zegadło - na trzy dni, przed wykładem zawiadamia prowadzącego, zabezpiecza pomoce naukowe wskazane przez wykładowcę. Prowadzi dziennik zajęć i listę obecności. Opracowuje miesięczną statystykę dotyczącą obecności.           

 

                         PROMOCJA ZDROWIA 2018/2019 ROK

 

L.p.

Data

Temat wykładu

Wykładowca

1

11.10.2018

Pobieranie krwi i zasady wykorzystania jej u chorych
w szpitalach

dr Beata Mochczyńska

2

15.11.2018

Najnowsze metody leczenia serca

dr med. Marcin Syzdół

3

12.12.2018
(środa)

Kamica nerek

dr Małgorzata Wojtczak

przerwa zimowo – świąteczna od 13.12.2018r. do 02.01.2019r.

4

 

10.01.2019

Choroby zwyrodnieniowe – etiologia, objawy chorobowe, sposoby leczenia i profilaktyka

dr Krystyna Czekajska - Bem

5

14.02.2019

Choroby ginekologiczne i onkologiczne w starszym wieku

dr Leszek Smorąg

6

28.03.2019

Aromaterapia w profilaktyce zdrowia

dr hab. Ewa Zaczek -Kucharska

przerwa wiosenno – świąteczna od 12.04. do 24.04.2019r.

7

16.05.2019

Profilaktyka stomatologiczna i minimum protetyczne

Lek. stomatologii zachowawczej Anna Kotarska – Kołkiewicz

technik protetyk Ewa Juzuń

Starosta - kol. Zdzisława Zegadło - na trzy, cztery dni przed wykładem zawiadamia prowadzącego,

zabezpiecza pomoce naukowe wskazane przez wykładowcę. Prowadzi dziennik zajęć i listę obecności.

Opracowuje statystykę miesięczną, dotyczącą obecności. Po każdym wykładzie przygotowany jest materiał

pisemny przez wcześniej wyznaczonego (najlepiej chętnego) uczestnika wykładu, który przesyłany jest drogą

internetową do kol. Heleny Król w ciągu dwóch dni.

 

              ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

GRUPA TURYSTYCZNA

 

 

 

Lp. Data Miejsce Opiekun
1 18.01. 11.00-13.00 Wycieczka do Instytutu Geologii w Kielcach, ul. Zaodv starosta grupy Krystyna Wilk i miejscowy przewodnik
2 01.02. Muzeum Narodowe w Kielcach starosta grupy Krystyna Wilk i przewodnik miejscowy
3 15.02. Muzeum Zegarów w Jędrzejowie i Kościół Cystersów starosta grupy Krystyna Wilk i przewodnik mieiscowy
4 01.03. 10.00-13.00 Wizyta w archiwum. Jak korzystać z zasobów archiwum. Chęciny w dokumencie archiwalnym. dr Grażyna Barwinek
5 15.03. Muzeum Wsi Kieleckiej starosta grupy Krystyna Wilk i Edyta Jarząbek
6 29.03. Karczówka i Rezerwat Czarnockiego starosta grupy Krystyna Wilk i Joanna Gruszczyńska
7 12.04. Zwiedzamy jaskinie na Kadzielni starosta grupy Krystyna Wilk i przewodnik mieiscowy
Przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2016r.
8 10.05. Wycieczka piesza do Polichna ood pomnik starosta grupy Krystyna Wilk
9 24.05. Wycieczka do Muzeum Żeromskiego i do Ciekot -Szklany Dom mgr Joanna Kwiecień i starosta grupy Krystyna Wilk
10 07.06. Wycieczka piesza do Szewc starosta grupy Krystyna Wilk

                                       

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 2017/2018 ROK  

       Lp

     Data

                      Miejsce

                           Opiekun

     1

     27.09     

Wycieczka do Niepołomic i Wieliczki w ramach projektu "Aktywizacja mieszkańców Gminy Chęciny poprzez organizację wyjazdu studyjno - integracyjnego"

Przewodnik Dorota Czesak

     2

     16.11

Bazylika Katedralna w Kielcach, Muzeum Narodowe i Muzeum Zabawek w Kielcach

Krystyna Wilk

     3

     18.01

Biblioteka Wojewódzka w Kielcach i Muzeum Archidiecezjalne

Marta Syzdół

     4

     15.02

Pińczów, Busko - Zdrój, Wiślica

Krystyna Wilk

     5

     15.03

Opatów, Krzemionki Opatowskie

Marta Syzdół

     6

     19.04

Sandomierz

Krystyna Wilk

     7

     17.05

Nałęczów, Kazimierz dolny

Marta Syzdół

     8     

     21.06

Zakończenie

 

Wycieczkę organizuje starosta (Krystyna Wilk lub Marta Syzdół). Na trzy tygodnie przed terminem ustala transport. W razie potrzeby zamawia przewodnika. Dokonuje ubezpieczenia uczestników wycieczki. Dba, aby w autobusie była informacja na temat miejsc i obiektów, do których zmierzamy. Zabiera urządzenie nagłaśniające i opiekuje się nim. Ze starostą Józefem Łysakiem ustala fotografa wycieczki. Fotograf przesyła zdjęcia a starosta opis do kol. Heleny Król, która umieszcza je w kronice i na stronie internetowej. Pieniądze zbiera skarbnik - kol. Lucyna Krzysztofik lub starosta.

ĆWICZENIA W WODZIE 

Poniedziałek godz.10.00, piątek godz.9.45 - basen "Perła" w Nowinach, prowadzi Monika Sobura. Miesięczną statystykę ćwiczących prowadzi kol. Stanisław Król.

NORDIC WALKING     

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz.16.00.Zbiórka przed Halą "Pod Basztami". Trasa około 8 km. Kol. Halina Szewczyk - starosta organizuje grupę uczestników, prowadzi listę obecności.

IMPREZY ARTYSTYCZNE

Teatr, koncert, film lub wystawa odbywają się raz w miesiącu. Starosta kol. Zofia Puchała sprawdza repertuar w kinach, teatrze, filharmonii. Gdzie i jakie organizowane są wystawy. Analizuje program i ustala (kontaktuje się z prezesem) gdzie, kiedy
i na co pójdziemy. Do jej obowiązków należy załatwienie transportu. przygotowania należy rozpocząć nie później jak 3 tygodnie przed imprezą.Pieniądze zbiera skarbnik kol. Lucyna Krzysztofik. Starosta zabiega o to, aby w autobusie była informacja na temat sztuki, filmu, koncertu. Po imprezie krótkie sprawozdanie, (które piszą różne osoby)przekazuje kol. Helenie Król do kroniki i strony internetowej. Uzgadnia z "grupą fotografów" kto robi zdjęcia z imprezy i przesyła do kroniki i strony internetowej.

W listopadzie 2017 - Andrzejki  - odpowiedzialna Zofia Gajos z z grupą osób przez nią dobranych. W styczniu 2018 - zabawa karnawałowa - odpowiedzialna Zofia Gajos.

GRUPA FOTOGRAFICZNA

Spotkania (czwartki) 19.10, 09.11, 30.11, 14.12, 11.01, 25.01, 08.02, 08.03, 26.04, 24.05. Prowadzi mgr Marcin Kotwica. Kol. Józef Łysak - starosta - organizuje grupę, wyznacza "fotografa" do robienia zdjęć na imprezach. Prowadzi dziennik zajęć, opiekuje się aparatem fotograficznym. Zdjęcia przesyła do kroniki i strony internetowej.

ZESPÓŁ WOKALNY 

 Próby odbywają się w te czwartki, kiedy są W ykłady i Promocja zdrowia godz. 14.45 - 16.15. Prowadzi mgr Przemysław Gruszka. Sprawy organizacyjne załatwia starosta kol. Wanda Majcher, dziennik zajęć, lista obecności, zawiadomienie o wszelkich zmianach. 

 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 2018/2019 ROK

ĆWICZENIA W WODZIE – BASEN „PERŁA” W NOWINACH

Najkorzystniej jest wykupić abonament za 80 zł. wówczas korzystamy z 20% zniżki.

Prowadząca – mgr Monika Sobura

Starosta – Teresa Jurkiewicz – prowadzi comiesięczną statystykę osób ćwiczących

Ćwiczenia odbywają się w poniedziałki o godz. 11.00 i piątki o godz. 9.40 (o wszelkich zmianach terminów

uczestnicy powiadamiani są poprzez Facebooka)

WYCIECZKI

L.p.

Data

Miejsce

Starosta

1

10.08.2018

Wycieczka do Bałtowa dla 30 osób w nagrodę za pracę na rzecz CHUTW

Ewa Kot

2

07.09.2018

Wycieczka CIUCHCIĄ PONIDZIE

Teresa Muster

3

18.10.2018

Skarżysko – Kamienna – Muzeum Orła Białego, Mauzoleum w Michniowie, Klasztor w Wąchocku

Marta Syzdół, Teresa Muster

4

22.11.2018

Warszawa – Starówka, Zamek Królewski, Mauzoleum Polin

Marta Syzdół, Teresa Muster

5

21.02.2019

Kielce - Muzeum historii Kielc, Kościół Św. Wojciecha, ZOO

Marta Syzdół, Teresa Muster

6

21.03.2019

Św. Krzyż, Krajno – Park Miniatur, Św. Katarzyna

Marta Syzdół, Teresa Muster

7

25.04.2019

Kraków – Wawel, Żydowski Kazimierz

Marta Syzdół, Teresa Muster

8

23.05.2019

Ujazd, Ćmielów, Kurozwęki

Marta Syzdół, Teresa Muster

Wycieczkę organizuje starosta, co najmniej 3 tygodnie przed terminem. Dokonuje naboru uczestników. W razie potrzeby zamawia przewodnika. Zabezpiecza transport. Dokonuje ubezpieczenia. Dba aby w autobusie była ustna informacja na temat miejsc i obiektów, które będziemy zwiedzać. Zabiera urządzenie nagłaśniające ( gdy pojazd nie ma nagłośnienia) i opiekuje się nim. Zabiera również apteczkę. Ewentualnej pomocy udzielają nasze koleżanki pielęgniarki – Teresa Muster, Elżbieta Kwiecień, Irena Mlazga. Ustala fotografa z kol. Józefem Łysakiem, najlepiej z grupy osób przeszkolonych, który przesyła zdjęcia do prezesa (Facebook) i do kol. Heleny Król (do strony internetowej i kroniki) w następnym dniu po wycieczce. Po każdej wycieczce przygotowany jest materiał pisemny przez wcześniej wyznaczonego (najlepiej chętnego) uczestnika wycieczki, który przesyłany jest drogą internetową do kol. Heleny Król w ciągu dwóch dni.

Pieniądze zbiera skarbnik Lucyna Krzysztofik. Wspólnie ze starostą dokonują wszelkich opłat
na miejscu. W ciągu tygodnia rozliczenie przedstawiają prezesowi.

 IMPREZY ARTYSTYCZNE – TEATR, KONCERT, FILM, WYSTAWA (POZA CHĘCINAMI)

Jeden raz w miesiącu. Termin uzależniony od repertuaru.

Starosta – Zofia Puchała. Zapoznaje się z repertuarem teatru, filharmonii, kin i innych jednostek kulturalnych. Sprawdza gdzie są wystawy i czego dotyczą. Wspólnie z prezesem dokonuje wyboru.Do obowiązków starosty należy również: ustna informacja przed czwartkowymi wykładami, dokonanie naboru uczestników, zakup biletów, załatwienie transportu. Wszystkie sprawy załatwia co najmniej 3 tygodnie przed imprezą. Po imprezie krótką notatkę sporządza wyznaczona wcześniej przez starostę osoba, która przekazuje materiał do kol. Heleny Król aby mogła umieścić w kronice i na stronie internetowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ustala również fotografa (z grupy przeszkolonych osób). Zdjęcia podobnie jak materiał pisemny, fotograf przesyła kol. Helenie Król i Zenonie Dołęgowskiej (Facebook)

IMPREZY TOWARZYSKO - INTEGRACYJNE

Zabawa Andrzejkowa – 30 listopada 2018 organizator Jadwiga Borowska

Spotkanie świąteczno – noworoczne pod koniec grudnia 2018 organizator Teresa Jurkiewicz

Wielki bal karnawałowy – styczeń lub luty 2019 organizator Irena Piechota

IMPREZY ZEWNĘTRZNE I WYJAZDY NA WYKLADY DO INSTYTUTU POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA UJK W KIELCACH

Wiele instytucji w tym Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego, Wojewódzki Dom Kultury, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum w Chmielniku i inni, zapraszają nas do wzięcia udziału w imprezach przez nich organizowanych. Dotychczas chętnie z nich korzystamy. Również zachęceni wysokim poziomem wykładów w IPMiB Uniwersytet otwarty, zamierzamy zorganizować wyjazd lub wyjazdy na wykłady. Organizatorem wyjazdów jest Stanisław Król. Obowiązki podobne jak wszystkich starostów
przy organizacji wyjazdów (nabór uczestników, transport, notatka na stronę internetową, zdjęcia itd.)

ZESPÓŁ WOKALNY

Prowadzący zespół mgr Przemysław Gruszka. Próby odbywają się w te czwartki kiedy są Wykłady i Promocja zdrowia, o godz. 14.45 w CKIS w Sali przy bufecie.

Starosta Wanda Majcher. Do obowiązków starosty należy załatwianie spraw organizacyjnych związanych z próbami i występami – dziennik zajęć, lista obecności, zawiadamianie członków zespołu o wszelkich zmianach. W razie występów poza Chęcinami załatwia transport.

RĘKODZIEŁO

Starosta grupy – Krystyna Wójcikowska

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w pierwszy wtorek miesiąca i ostatni poniedziałek miesiąca.

Prowadzące:

Artystyczne zdobienia szkła - dr Mirosława Dołęgowska Wysocka w dniach 29.10., 26.11.2018, 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 27.05. 2019 godz. 10.00 - sala świetlicy CKIS

Różne techniki rękodzieła - Urszula Porzucek i przygotowani członkowie grupy w dniach – 6.11., 4.12 2018, 5.02., 5.03., 2.04., 7.05., 5.06. 2019, godz. 10.00 - sala świetlicy CKIS.

Zorganizowanie wystawy prac w dniu zakończenia roku akademickiego 2018/19

SEKCJA BRYDŻOWA

Starosta – Zbigniew Kluzek

Miejsce – CKIS, sala nr 17 Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 17.00. Wszelkie zmiany uczestnicy ustalają we własnym zakresie.

WOLONTARIAT

Działalność według osobno opracowanego programu.

Starosta Elżbieta Ciepluch.

TURNUS REHABILITACYJNY W DZIWNOWIE NAD BAŁTYKIEM

Ośrodek RYBITWA

Dwa zabiegi dziennie wg. wskazań lekarza

Termin – 10 – 23 maj 2019 Cena 1380 zł. w tym przejazd autokarem. 3 posiłki dziennie.

Organizator wypoczynku – Zofia Puchała

 

WSZYSTKIE GRUPY DZIAŁAJĄCE W CHĘCIŃSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

  

 

                                              ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

       Różne zajęcia  - rok akademicki 2022/2023.